اجتماع

دیده‌بان شفافیت: فساد اداری اعتماد مردم افغانستان به محاکم رسمی را کم کرده است

دیده‌بان شفافیت افغانستان بر اساس یک نظرسنجی می‌گوید که وجود فساد اداری در نظام قضایی دولت و محاکم غیررسمی از جمله فساد در محاکم طالبان، از اعتماد مردم نسبت به مراجع قضایی در این کشور کاسته است.

مطالعه کنید »

غیرت

نویسنده: علی‌نجات غلامی نگارنده عمری است که درگیر این ماجراهای تلخ از نزدیک و در دل زندگی است. لحظه لحظه‌ی زندگی‌ام با چنین پدیده‌هایی درگیر

مطالعه کنید »