فرهنگ و جامعه

هرات آباد می‌شود

این روزها در شهر شاهد تغییرات زیادی در حصۀ کانال‌کشی‌ها، ساخت‌وساز، دیزاین چوک‌های شهری، ساخت مجتمع‌های تجاری و مسکونی هستیم. این تغییرات به تبع خود

مطالعه کنید »